Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE

1

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2021

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia nr 4/2021 jest usługa  doradcza zaprojektowania niemieckojęzycznej strony internetowej w ramach projektu POPW 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”.

Kryteria oceny ofert:

 1. Kryterium Cena (waga 95 pkt.) - punkty będą liczone według następującego wzoru:
  C = (Cn / Co) x 95
  Gdzie:
  C- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie
  Cn – najniższa cena spośród ważnych ofert
  Co – cena oferty ocenianej, dla której jest obliczany wynik.
 2. Kryterium Termin realizacji - waga 5 pkt.

Gdzie:
a) Oferent zrealizuje usługę do dn. 31.12.2021r. - 5 pkt
b) Oferent nie zrealizuje usługi do 31.12.2021r. - 0 pkt

Termin realizacji zamówienia: do dn. 31.12.2021r.

Sposób i termin składania ofert: mailowo na adres: projekty@edpolfood.com do dn. 23.09.2021 r. godz. 15:00.

Osoby do kontaktu: Georgina Dąbrowska, g.dabrowska@edpolfood.com, 86 218-06-69.

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
 3. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
 5. Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
 6. Do oferty należy dołączyć podpisane załączniki, które zostały zamieszczone wraz z zapytaniem ofertowym.
 7. W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.
 8. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki: Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia (załącznik nr 6); posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego – spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia (załącznik nr 4); dysponuje kadrą zdolną do wykonania przedmiotowej usługi – spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia (załącznik nr 5).

 Informacje dodatkowe:

 1. Zadanie obejmuje opracowanie projektu w pełni funkcjonalnej produktowej strony internetowej, której celem jest wizerunkowe przedstawienie produktu oraz pozyskanie danych kontaktowych potencjalnych partnerów biznesowych.
 2. Projekt strony musi zawierać ok. 6 sekcji oraz uwzględniać udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Struktura projektu strony:
 1. Strona główna - rozbudowana pierwsza strona wizerunkowa, zawierająca najważniejsze informacje nt. produktu i zachęcająca do nawiązania/pozostawienia kontaktu;
 2. Produkt - sekcja strony internetowej dotycząca produktu:
 • o produkcie - opis produktu;
 • zalety - lista zalet produktu pozwalająca na jego dokładniejsze poznanie, zwizualizowana graficznie;
 • zastosowanie - propozycje w jaki sposób może zostać wykorzystany w biznesie/produkcie potencjalnego partnera i finalnego konsumenta;
 • warianty smakowe - prezentacja wariantów smakowych produktów, wariantów opakowań, wariantów wagowych oraz możliwości rozwinięcia produktu;
 • kontakt - CTA zachęcające do nawiązania kontaktu bądź pozostawienia danych kontaktowych w celu nawiązania rozmów handlowych, formularz kontaktowy;
 1. Podstrony - do każdej z sekcji powinna być zaprojektowana czytelna i wizerunkowa podstrona, na której będą znajdowały się szczegółowe informacje, zdjęcia, sekcja CTA/formularz kontaktowy;
 2. Kontakt - CTA zachęcające do nawiązania kontaktu bądź pozostawienia danych kontaktowych w celu nawiązania rozmów handlowych, formularz kontaktowy;
 1. Tłumaczenie treści na język niemiecki pozostaje po stronie Zamawiającego.
 2. Zakres prac:
 1. opracowanie dokładnej struktury i mapy serwisu;
 2. projekt wersji strony desktopowej oraz mobilnej;
 3. przygotowanie do projektu strony zdjęć z lokowaniem produktu (zakup zdjęć, edycja, umiejscowienie produktu Zamawiającego na około 20 zdjęciach);
 4. projekt powinien być zoptymalizowany pod kątem pozycjonowania strony w wyszukiwarce Google.com
 5. projekt strony musi uwzględniać standardy WCAG - dostosowanie dla osób niedowidzących poprzez odpowiednią wtyczkę lub skrypt;
 6. projekt strony musi uwzględniać instalację wtyczki z formą ‘chatu’ z potencjalnym klientem (odwiedzającym stronę);
 7. wersja językowa strony: język niemiecki;
 8. testy funkcjonowania i edycji strony.
 9. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że za rozpoczęcie realizacji usługi zostanie uznane zawarcie umowy w terminie do 20 dni kalendarzowych od opublikowania wyboru oferenta pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem.
 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i musi ona objąć kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 4/2021:

2

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/09/2021

Zapytanie ofertowe 1/09/2021 na zakup, montaż i uruchomienie stacji transformatorowej SN/Nn 15/0,4kV oraz  usunięcie kolizji z projektowanym zagospodarowaniem wraz z powiązaniem
z istniejącą siecią – zasilaniem istniejących odbiorców.

 

Zamawiający: EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 155 A

Termin składania ofert: 04.10.2021r. godz. 12:00

Sposób składania ofert: mailowo na adres: p.zielewicz@edpolfood.com

Planowany termin podpisania umowy: październik 2021r.

Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: 31.12.2021r.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: g.dabrowska@edpolfood.com

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Zakup, zabudowanie, montaż i uruchomienie stacji transformatorowej sn/Nn 15/0,4kV
  z montażem istniejącego transformatora - zgodnie z załączonym projektem.
 2. Usunięcie kolizji projektowanej inwestycji i istniejącymi liniami kablowymi SN 15kV poprzez wybudowanie zamiennych odcinków o długości tras odpowiednio 59 i 6 m (zgodnie
  z ustalonym przebiegiem wskazanym w załącznikach) i powiązanie z istniejącymi kablami poprzez mufy kablowe odpowiednie do łączonych kabli.
 3. Usunięcie kolizji projektowanej inwestycji z istniejącym kablem nN 0,4 kV poprzez wykonanie zamiennej linii YAKXS 4X240mm² o długości trasy około 70m, wyprowadzonej z nowej stacji do nowego złącza kablowego ZK.
 4. Wykonanie w tym samym wykopie rezerwowej linii kablowej nN 0,4kV YAKXS 4X240mm²
  o długości trasy około 70 m, wyprowadzonej z nowej stacji do nowego złącza kablowego ZK.
 5. Zakup, zabudowanie i podłączenie złącza kablowego (ZK) nN wyposażonego w 5 pól liniowych przystosowanych do przyłączenia kabla YAKXS 4x240mm².

Informacje dodatkowe:

 1. Nowa stacja powinna być dostosowana do zabudowania pracującego obecnie transformatora SN/Nn 15/0,4kV. Istniejący transformator należy zdemontować z istniejącej instalacji
  a następnie zabudować, podłączyć i uruchomić w nowo wybudowanej stacji. Obecnie transformator jest podłączony i pracuje pod obciążeniem. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne równoważne funkcjonalnie oraz równoważne parametry techniczne.
 2. Prace związane z budową nowych urządzeń należy przeprowadzić w taki sposób, aby przerwa w zasilaniu poszczególnych odbiorów była jak najkrótsza i nieodczuwalna w funkcjonowaniu Zakładu Zamawiającego.  
 3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień, wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie działalności – wykonali należycie co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem czynnościom stanowiącym przedmiot Zamówienia. Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia Oferenta (załącznik nr 4).
 4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (załącznik nr 5).
 5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia oferenta (załącznik nr 6).
 6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (załącznik nr 7).

 

Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
 3. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
 5. Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
 6. Do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki – łącznie 7 – dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Strony oferty powinny być parafowane.
 8. W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.
 9. Termin związania ofertą wynosi 50 dni kalendarzowych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 10. W przypadku braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający może wezwać oferentów do uzupełnienia wskazanych braków wyznaczając termin 2 dni roboczych.
 11. Nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie.
 12. Uzupełnienie braków formalnych oferty nie może prowadzić do jej merytorycznej zmiany.

 

Kryteria wyboru Wykonawcy:

 1. Kryterium Cena (waga 90 pkt.) - punkty będą liczone według następującego wzoru:

C = (Cn / Co) x 90

Gdzie:
C- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie,

Cn – najniższa cena spośród ważnych ofert,

Co – cena oferty ocenianej, dla której jest obliczany wynik.

 1. Kryterium Termin realizacji - waga 10 pkt.
 2. Oferent zrealizuje przedmiot zamówienia do 31.12.2021r. - 10 pkt
 3. Oferent nie zrealizuje przedmiotu zamówienia do 31.12.2021r. - 0 pkt

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/09/2021:

STACJA TRANSFORMATOROWA 1

STACJA TRANSFORMATOROWA 1

STACJA TRANSFORMATOROWA 2

STACJA TRANSFORMATOROWA 2

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

USUNIECIE KOLIZJI

USUNIECIE KOLIZJI

EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Gospodarczy

KRS 0000507784
Kapitał zakładowy 6 000 000,00 zł

VAT PL 718-213-98-87
ul. Nowogrodzka 155A
18-400 Łomża
+48 86 218 30 32
sekretariat(at)edpolfood.com

Znajdź nas

Tłumaczenie

logo_kolo-biale.png
Copyright © 2021 EDPOL Food & Innovation sp. z o.o.