Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE

1

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/09/2021

Zapytanie ofertowe 1/09/2021 na zakup, montaż i uruchomienie stacji transformatorowej SN/Nn 15/0,4kV oraz  usunięcie kolizji z projektowanym zagospodarowaniem wraz z powiązaniem
z istniejącą siecią – zasilaniem istniejących odbiorców.

 

Zamawiający: EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 155 A

Termin składania ofert: 04.10.2021r. godz. 12:00

Sposób składania ofert: mailowo na adres: p.zielewicz@edpolfood.com

Planowany termin podpisania umowy: październik 2021r.

Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: 31.12.2021r.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: p.zielewicz@edpolfood.com

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Zakup, zabudowanie, montaż i uruchomienie stacji transformatorowej sn/Nn 15/0,4kV
  z montażem istniejącego transformatora - zgodnie z załączonym projektem.
 2. Usunięcie kolizji projektowanej inwestycji i istniejącymi liniami kablowymi SN 15kV poprzez wybudowanie zamiennych odcinków o długości tras odpowiednio 59 i 6 m (zgodnie
  z ustalonym przebiegiem wskazanym w załącznikach) i powiązanie z istniejącymi kablami poprzez mufy kablowe odpowiednie do łączonych kabli.
 3. Usunięcie kolizji projektowanej inwestycji z istniejącym kablem nN 0,4 kV poprzez wykonanie zamiennej linii YAKXS 4X240mm² o długości trasy około 70m, wyprowadzonej z nowej stacji do nowego złącza kablowego ZK.
 4. Wykonanie w tym samym wykopie rezerwowej linii kablowej nN 0,4kV YAKXS 4X240mm²
  o długości trasy około 70 m, wyprowadzonej z nowej stacji do nowego złącza kablowego ZK.
 5. Zakup, zabudowanie i podłączenie złącza kablowego (ZK) nN wyposażonego w 5 pól liniowych przystosowanych do przyłączenia kabla YAKXS 4x240mm².

Informacje dodatkowe:

 1. Nowa stacja powinna być dostosowana do zabudowania pracującego obecnie transformatora SN/Nn 15/0,4kV. Istniejący transformator należy zdemontować z istniejącej instalacji
  a następnie zabudować, podłączyć i uruchomić w nowo wybudowanej stacji. Obecnie transformator jest podłączony i pracuje pod obciążeniem. Dopuszcza się rozwiązania alternatywne równoważne funkcjonalnie oraz równoważne parametry techniczne.
 2. Prace związane z budową nowych urządzeń należy przeprowadzić w taki sposób, aby przerwa w zasilaniu poszczególnych odbiorów była jak najkrótsza i nieodczuwalna w funkcjonowaniu Zakładu Zamawiającego.  
 3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień, wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie działalności – wykonali należycie co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem czynnościom stanowiącym przedmiot Zamówienia. Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia Oferenta (załącznik nr 4).
 4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (załącznik nr 5).
 5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia oferenta (załącznik nr 6).
 6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (załącznik nr 7).

 

Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
 3. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
 5. Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
 6. Do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki – łącznie 7 – dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Strony oferty powinny być parafowane.
 8. W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.
 9. Termin związania ofertą wynosi 50 dni kalendarzowych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 10. W przypadku braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający może wezwać oferentów do uzupełnienia wskazanych braków wyznaczając termin 2 dni roboczych.
 11. Nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie.
 12. Uzupełnienie braków formalnych oferty nie może prowadzić do jej merytorycznej zmiany.

 

Kryteria wyboru Wykonawcy:

 1. Kryterium Cena (waga 90 pkt.) - punkty będą liczone według następującego wzoru:

C = (Cn / Co) x 90

Gdzie:
C- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie,

Cn – najniższa cena spośród ważnych ofert,

Co – cena oferty ocenianej, dla której jest obliczany wynik.

 1. Kryterium Termin realizacji - waga 10 pkt.
 2. Oferent zrealizuje przedmiot zamówienia do 31.12.2021r. - 10 pkt
 3. Oferent nie zrealizuje przedmiotu zamówienia do 31.12.2021r. - 0 pkt

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/09/2021:

STACJA TRANSFORMATOROWA 1

STACJA TRANSFORMATOROWA 1

STACJA TRANSFORMATOROWA 2

STACJA TRANSFORMATOROWA 2

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

USUNIECIE KOLIZJI

USUNIECIE KOLIZJI

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 7

EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Gospodarczy

KRS 0000507784
Kapitał zakładowy 6 000 000,00 zł

VAT PL 718-213-98-87
ul. Nowogrodzka 155A
18-400 Łomża
+48 86 218 30 32
sekretariat(at)edpolfood.com

Znajdź nas

Tłumaczenie

logo_kolo-biale.png
Copyright © 2021 EDPOL Food & Innovation sp. z o.o.