Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 
Postanowienia ogólne i pojęcia
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej jest EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o., adres siedziby: ulica Nowogrodzka 155A, 18-400 Łomża, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000507784, NIP: 7182139887, REGON: 200851648, adres poczty elektronicznej: HR(at)edpolfood.com zwany dalej „Administrator”.

 2. Państwa dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także prawem krajowym.

 3. W przypadku wątpliwości lub woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza lub na adres mailowy: HR(at)edpolfood.com.

 4. Pliki “Cookies” oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 5. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 6. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 7. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie edpolfood.com

 8. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

 9. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 10. Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: -przetwarzane zgodnie z prawem,
  -zbierane dla ściśle określonych celów,
  -merytorycznie poprawne dla celów, których osiągnięciu służą,
  -nie przetwarzane dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu.

 11. Dane osobowe zbieramy w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania kierowane drogą mailową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


Informacje podstawowe o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych
  -imię,
  -adres e-mail,
  -inne dane podane przez Państwa w treści wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza lub skrzynki mailowej.

 2. Nie są Państwo profilowani - oznacza to, że Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia potrzeb lub cech osobowościowych.

 3. Nie handlujemy Państwa danymi. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celach opisanych powyżej.

 4. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  -odpowiednio zabezpieczone,
  -prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  -ograniczone do tego co niezbędne i adekwatne w stosunku do celów,
  -zbierane dla wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów,
  -przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługujące prawa

 1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Jeżeli znaleźli się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, mogą Państwo zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

 1. Staramy się maksymalnie ograniczyć czas przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez u nas przez okres trwania korespondencji, a następnie albo zasilą bazę naszych klientów, albo zostaną usunięte.

 2. W przypadku czytelnego dla nas braku chęci nawiązania współpracy z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z baz roboczych, a z kopii bezpieczeństwa w przeciągu 30 dni.

 3. W przypadku niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy licząc od dnia nadania ostatniej korespondencji, a następnie usuwane.

Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator Cookies zewnętrznego: Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone).

 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Gospodarczy

KRS 0000507784
Kapitał zakładowy 6 000 000,00 zł

VAT PL 718-213-98-87
ul. Nowogrodzka 155A
18-400 Łomża
+48 86 218 30 32
sekretariat(at)edpolfood.com
24/7 kontakt kryzysowy dla Klientów:
crisishotline(at)edpolfood.com

Znajdź nas

Tłumaczenie

edpol food&innovation
Contact us via below form:
Copyright © 2024 EDPOL Food & Innovation sp. z o.o.